نویسنده = ���������� ������������ ������ ����������