نویسنده = ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی دیدگاه زمخشری و علامه طباطبایی در فهم استفهامات قرآنی

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1396، صفحه 119-138

10.22054/tat.2018.33990.60

علی محمدی آشنانی؛ فاطمه السادات ارفع