نویسنده = ���������� ���������� ��������������
بررسی تطبیقی دیدگاه زمخشری و علامه طباطبایی در فهم استفهامات قرآنی

دوره 4، شماره 7، اسفند 1396، صفحه 119-138

10.22054/tat.2018.33990.60

علی محمدی آشنانی؛ فاطمه السادات ارفع