نویسنده = �������������� ��������
علامه طباطبایی (ره) و تفسیر البیان فی الموافقة بین الحدیث و القرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22054/tat.2018.9506.16

سعید جلیلیان؛ نصرت نیلساز