نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. علامه طباطبایی (ره) و تفسیر البیان فی الموافقة بین الحدیث و القرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22054/tat.2018.9506.16

سعید جلیلیان؛ نصرت نیلساز


2. علاّمه طباطبائی(ره) و تفسیر البیان فی الموافقة بین الحدیث والقرآن

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1394، صفحه 53-84

نصرت نیلساز؛ سعید جلیلیان