نویسنده = ������ �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. معاد جسمانی از دیدگاه علاّمه طباطبائی(ره)

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 61-73

علی اله بداشتی؛ محمد رضا رضایی راد