نویسنده = ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تطبیقی دیدگاه علاّمه طباطبائی و فخر رازی دربارة تکلّم الهی

دوره 2، شماره 2، فروردین 1394، صفحه 31-60

عبداله نصری؛ معصومه مرزبان