نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی دیدگاه فخر رازی و علاّمه طباطبائی دربارة صفات خبری

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-30

محمد باقر حجتی؛ حمیدرضا مناقبی