نویسنده = ������ ���������� ��������
حقیقت تأویل در قرآن از منظر علاّمه طباطبائی(ره)

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 33-50

10.22054/tat.2014.1313

صالح حسن زاده؛ عبداله جعفری