نویسنده = بیابان پور، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مفهوم سبع سموات در قرآن با تأکید بر آراء علامه طباطبائی و شیخ طنطاوی

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1396، صفحه 53-80

10.22054/tat.2017.9017

مجتبی بیابان پور؛ مجید خاری آرانی