نویسنده = امن نژاد، حمید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی خداشناسی رنه دکارت و علامه طباطبائی

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-52

10.22054/tat.2017.9016

مهدی منفرد؛ حمید امن نژاد