نویسنده = حسن زاده، صالح
تعداد مقالات: 1
1. دیدگاه متفاوت علامه طباطبائی(ره) در تحلیل ورود همگانی به جهنم و تعارض آن با رحمت عام الهی

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1395، صفحه 69-84

10.22054/tat.2016.7956

صالح حسن زاده؛ علی پیرهادی؛ مریم رستگار