نویسنده = آلبوغبیش، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی پاسخ‌های علاّمه طباطبائی، فخر رازی و زمخشری به شبهات انکار معاد جسمانی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1394، صفحه 19-52

احمد علی حیدری؛ فاطمه آلبوغبیش