نویسنده = شعبانپور، محمد
تعداد مقالات: 1
1. جستاری در آراء کلامی‌ علاّمه طباطبائی(ره)در تفسیر المیزان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 91-112

محمد شعبانپور