نویسنده = حسینی میرصفی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. گرایش اجتماعی در المیزان فی تفسیر القرآن

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 131-145

فاطمه حسینی میرصفی