رویکرد علامه طباطبایی به ادله ی مُثُل افلاطونی در فلسفه صدرایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی شیراز

10.22054/tat.2019.39565.75

چکیده

مسأله مُثُل یکی از اساسی ترین مسائل هستی شناسی است که برای اولین بار افلاطون آن را مطرح و از مبانی فلسفه خویش قرارداد، منتهی تا به امروز یکی از پیچیده ترین مسائل الاهیات بالمعنی الأخص باقی مانده است. صدرالمتألهین بر اساس اصالت وجود تفسیر خاصی از آن ارائه کرده و معتقد است که تنها راه رسیدن به مُثُل شهود مستقیم آنهاست اما در عین حال در اقامه ی برهان برای اثبات مُثُل از هیچ کوششی دریغ نکرده است.دیدگاه علامه طباطبایی این است که هیچ یک از براهین عقلی اثبات مُثُل، کافی و تام نیست و معتقد است دلایل اقامه شده اعم از مدعاست و به وسیله ی براهین مذکور تنها موجود مجرد عقلی به عنوان واسطه ی درفیض و مدبّر موجودات طبیعی اثبات می گردد و بدیهی است که اثبات امر اعم،مستلزم اثبات امر اخص نیست و اگر گفته شود که وجود ارباب انواع و مُثُل نوریه با دریافت های عقلی میسور نیست بلکه با ادراکهای شهودی و دریافت های ذوقی قابل درک است همانگونه که قائلین به مُثُل بر این باورند بنابراین مسأله مُثُل از حوزه ی مسائل فلسفی خارج شده و وارد حوزه ی عرفان می گردد زیرا مسائل فلسفی و حل آنها صرفاً بر عقل و دریافتهای عقلی استوار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Allamah Tabatabai's approach to the arguments Like Platonism in Sadra's philosophy

نویسنده [English]

  • Ebrahim rostami
Assistant professor department of Islamic education
چکیده [English]

The problem is like one of the most fundamental issues of ontology Plato put it for the first time And it is based on the principles of its philosophy The one that remains to this day remains one of the most complex issues of divine theology Sadr al-Muta'lhyn based on the authenticity of existence Has given a special interpretation of it And believes that the only way to achieve such an intuition is to direct them But at the same time, in the proof of the argument To prove it, he has not denied any effort Allame Tabatabai's view about this is that None of the rational proofs is sufficient and complete And believes that the reasons given are claims And by these arguments, the only abstract intellectual entity As a resourceful natural beings And obviously, the proof of the matter does not require specific proof And if it is said that there is a master of all sorts like Noria With Mysore's intelligence received It is understandable with intuitive perceptions and sexual experiences As you say, they believe in it So the problem has gone out of the field of philosophical issues And enter the mystic domain Because the philosophical problems and their solution are based solely on reason and rational intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Like Platonism
  • Mulla Sadra
  • Tabataba'I
  • Sadra's philosophy