دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بازخوانی قرآنی- عرفانی گناه ناکرده آدم (ع)؛ دیدگاهی نو در سازگاری دیدگاه صدر المتالهین و علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

10.22054/tat.2019.47726.85

کاوس روحی برندق


2. رویکرد علامه طباطبایی به ادله ی مُثُل افلاطونی در فلسفه صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

10.22054/tat.2019.39565.75

ابراهیم رستمی


3. آینده و وراثت صلحا در قرآن با تاکید بر دیدگاه فخر رازی و علامه طباطبائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

10.22054/tat.2019.40828.76

محمد صدقی آلانق


4. علامه طباطبایی و فلسفه علوم انسانی: روایتی از یک "مواجهه – چالش"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

10.22054/tat.2020.47770.91

سید محمود نجاتی حسینی


5. تحلیل وبررسی مبانی مشروعیت و ماهیت، حکم حکومتی از منظر علامه طباطبائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

10.22054/tat.2019.36359.69

مجید بیگی؛ صالح حسن زاده


6. بررسی شفاعت برزخی در قرآن، روایات و اندیشۀ تفسیری علامه طباطبائی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1398

10.22054/tat.2020.47785.88

روح الله محمد علی نژاد عمران؛ کامران اویسی


7. اخلاق از منظر علامه طباطبائی و توماس آکویناس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1398

10.22054/tat.2020.48690.93

محمد علی عاشوری کیسمی؛ مریم پرویزی