دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بازخوانی قرآنی- عرفانی گناه ناکرده آدم (ع)؛ دیدگاهی نو در سازگاری دیدگاه صدر المتالهین و علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

10.22054/tat.2019.47726.85

کاوس روحی برندق


2. رویکرد علامه طباطبایی به ادله ی مُثُل افلاطونی در فلسفه صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

10.22054/tat.2019.39565.75

ابراهیم رستمی


3. آینده و وراثت صلحا در قرآن با تاکید بر دیدگاه فخر رازی و علامه طباطبائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

10.22054/tat.2019.40828.76

محمد صدقی آلانق


4. علامه طباطبایی و فلسفه علوم انسانی: روایتی از یک "مواجهه – چالش"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

10.22054/tat.2020.47770.91

سید محمود نجاتی حسینی


5. تحلیل وبررسی مبانی مشروعیت و ماهیت، حکم حکومتی از منظر علامه طباطبائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

10.22054/tat.2019.36359.69

مجید بیگی؛ صالح حسن زاده


6. بررسی شفاعت برزخی در قرآن، روایات و اندیشۀ تفسیری علامه طباطبائی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1398

10.22054/tat.2020.47785.88

روح الله محمد علی نژاد عمران؛ کامران اویسی


7. اخلاق از منظر علامه طباطبائی و توماس آکویناس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1398

10.22054/tat.2020.48690.93

محمد علی عاشوری کیسمی؛ مریم پرویزی


8. .مؤلفه های ذهنی مؤثر در بروز کنش اجتماعی اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1398

10.22054/tat.2020.48143.92

نسیم کاهیرده


9. انسان از آغاز تا انجام: بازنگاهی به بنیان های انسان شناختی تربیت اسلامی در اندیشه علامه طباطبائی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1399

10.22054/tat.2020.47762.87

شیرین رشیدی


10. تحلیل و بررسی علم خداوند متعال به مخلوقات از منظر علامه طباطبایی و فخر رازی (با تأکید بر آیه 59 سوره انعام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

10.22054/tat.2019.12965.25

رضا میرزایی


11. سنت‌های الهی در باب ظهور و سقوط تمدن‌ها از نظر علامه طباطبائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

10.22054/tat.2020.37721.70

محسن حبیبی؛ شهناز تیموری


12. برهان محبت از منظر علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1399

10.22054/tat.2020.50561.99

مریم هزارخوانی؛ سمانه هزارخوانی


13. بررسی رای علامه طباطبایی و ملاصدرا در عالم ذر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1399

10.22054/tat.2020.49753.97

سیدعباس حکیم زاده خرد؛ حسین غفاری